Säännöt

1. § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Biologian Seura Vanamo ry, ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. § Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomen biologien yhdyssiteenä ja edistää biologista tutkimusta ja suomen kielen käyttöä biologian alalla.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
1) järjestää kokouksia esitelmineen ja tiedonantoineen,
2) toimittaa julkaisuja,
3) edistää biologista tutkimustyötä,
4) järjestää retkeilyjä sekä
5) antaa lausuntoja toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta ja arvopapereita sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä.

3. § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Varsinaiset jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniajäseneksi yhdistys voi kutsua ansiokkaan henkilön, jota se tahtoo erityisesti kunnioittaa. Kunniajäsenen valitseminen tapahtuu hallituksen yksimielisellä päätöksellä.

Jos yhdistys haluaa osoittaa erityistä kunnioitusta henkilölle, joka on sen harrastuspiiriin kuuluvilla aloilla erittäin ansioitunut ja jonka se jo aikaisemmin on kutsunut kunniajäsenekseen, se voi kutsua hänet kunniapuheenjohtajakseen. Kunniapuheenjohtajan valitsemisesta päättää hallituksen esityksestä yhdistyksen kokous. Kunniapuheenjohtajia voi olla vain yksi kerrallaan.

4. § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

5. § Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

Kunniajäsenyydestä ei seuraa mitään taloudellisia velvoitteita.

6. § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksessa valittu hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, kirjastonhoitaja ja neljä lisäjäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta, vuosikokousten välinen aika.

Hallituksen jäsenistä ovat aina samalla kerralla erovuorossa
1) puheenjohtaja, kirjastonhoitaja ja yksi lisäjäsen,
2) sihteeri, varapuheenjohtaja ja yksi lisäjäsen sekä
3) rahastonhoitaja ja kaksi lisäjäsentä.

Jos hallituksen jäsen eroaa ennen toimikautensa päättymistä, valitaan hänen tilalleen jäljellä olevaksi ajaksi uusi jäsen seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään viisi sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin. Oikeus yhdistyksen nimen kirjoittamiseen on lisäksi varapuheenjohtajalla, sihteerillä ja rahastonhoitajalla, kahdella yhdessä.

8. § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

9. § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhti-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän vuorokautta ennen kokousta ilmoittamalla siitä kullekin jäsenelle lähetetyllä kirjeellä tai sähköpostilla tai julkaisemalla kutsu jäsenlehdessä tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

11. § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,
2) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
3) hyväksytään kokouksen työjärjestys,
4) esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto,
5) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille,
6) vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus,
7) valitaan erovuorossa olevat hallituksen jäsenet,
8) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet sekä
9) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta tai yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on oltava maininta sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta tai omaisuuden luovuttamisesta.

Tullakseen voimaan päätös yhdistyksen purkamisesta on samalla tavalla tehtävä kahdessa peräkkäisessä vähintään neljän viikon välein pidettävässä kokouksessa.

13. § Yhdistyksen varojen käyttö sen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Hyväksytty 12. huhtikuuta 2010

Share
8.1.2018