Apurahat

Suomen Biologian Seura Vanamo ry jakaa vuosittain apurahoja jäsenilleen. Apurahojen hakukausi on helmikuu. Vuonna 2023 yksittäisen apurahan enimmäismäärä on 1 500 euroa.

Apurahoja annetaan lähinnä opinnäytetöihin (ennen muuta pro gradu -tutkimusten toteuttamiseen), tieteellisiin kokouksiin osallistumiseen ja muihin yhdistyksen tavoitteita edistäviin tarkoituksiin. Apuraha voidaan myöntää vain seuran jäsenelle.

Apurahahakemuksen tulee olla henkilökohtainen, hakijaa kohden saa olla vain yksi hakemus, ja hakemuksen pitää olla liitteineen suomen kieltä. Mikäli hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, voi liitteet toimittaa englannin kielellä. Työn otsikko ja yhteenveto vaaditaan kuitenkin suomeksi. Hakemus laaditaan täyttämällä verkkolomake, joka aukeaa yllä olevasta linkistä. Opinnäytetyön tekijän hakemuksessa tulee antaa työn ohjaajan nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja koti-instituutti sekä yhden suosittelijan nimi ja yhteystiedot. Työn ohjaaja voi toimia myös suosittelijana. Hakemuksen liitteinä tulee olla enintään kaksisivuinen työsuunnitelma, kustannusarvio ja ansioluettelo. Puutteellisia hakemuksia ei arvioida.

Myönnetystä apurahasta ilmoitetaan sähköpostitse. Apurahan saajat julkistetaan Vanamon vuosikokouksessa loppukeväällä 2023. Apurahan saajan toivotaan saapuvan paikalle.

Apurahan saajan on annettava kirjallinen selvitys apurahan käytöstä ja työn edistymisestä vuoden kuluessa apurahan saamisesta sekä kirjoitettava työstä lyhyehkö vapaamuotoinen tiedonanto julkaistavaksi joko tietoverkossa tai Luonnon Tutkijassa.

 

Ohjeita apurahahakemuksen laatimiseen opinnäytetyön tekijöille

Hyvän hakemuksen tunnusmerkkejä:

‒      rakenteeltaan selkeä

‒      huolellisesti laadittu

‒      perusteltu

 

Työsuunnitelma (enintään kaksi sivua viitteineen)

Kerro työsuunnitelmassa, mitä tutkit ja miksi. Pidä suunnitelmaa kirjoittaessasi mielessä hakemuksen arviointiperusteet (ks. alla). Aloita johdannolla, jossa taustoitat tieteenalan tai tutkimuskohteesi nykytilaa ja osoitat, miten oma tutkimuksesi täydentää sitä. Kirjoita johdanto siten, että myös tutkimusalaasi vihkiytymätön voi ymmärtää, mistä on kyse. Muista lisätä tekstiisi keskeisimmät lähdeviitteet. Jatka ilmaisemalla selkeästi tutkimuskysymyksesi ja mahdolliset tutkimushypoteesit. Avaa lukijalle, mikä on tutkimuksesi merkitys. Kerro myös selkeästi tutkimuksessa käytetyistä menetelmistä, siis miten ja missä aiot tutkimuksesi toteuttaa. Miten aineisto kerätään ja käsitellään? Onko tutkimuksesi osa suurempaa hanketta tai kokonaisuutta? Missä aikataulussa tutkimuksen eri vaiheet on tarkoitus toteuttaa? Vaatiiko aineiston keruu lupia, ja mistä tarvittavat luvat saa (koe-eläinluvat, luvat näytteiden keräämiseen uhanalaisista eliöistä tai suojelualueilta, luvat näytteiden tuontiin Suomen ulkopuolelta)? Jos olet jo aloittanut tutkimuksen teon, kerro missä vaiheessa työ parhaillaan on. 
 

Kustannusarvio (yksi sivu)

Kustannusarviossa perustelet hakemasi apurahan tarpeen. Kerro tutkimustyön kustannusten kokonaissumma ja erittele, mistä se koostuu. Voit hakea apurahaa kattamaan elinkustannuksiasi opinnäytetyön tekemisen aikana tai esimerkiksi välttämättömien tutkimustarvikkeiden hankkimista tai matkakustannuksia tutkimusalueelle. Arvioi ja erittele kaikki kuluerät mahdollisimman tarkasti. Mikäli olet saanut muualta apurahaa samaa opinnäytetyötä varten, ilmoita se ja apurahan käyttötarkoitus kustannusarviossasi.
 

Ansioluettelo (enintään kolme sivua)

Ansioluettelosta tulee ilmetä voimassa olevat yhteystietosi sekä keskeinen opiskelu- ja työhistoriasi. Voit kertoa myös mahdollisista järjestö- ja luottamustoimistasi, tieteellisistä julkaisuista ja aiemmin myönnetyistä apurahoista. Älä lisää ansioluetteloosi salassa pidettäviä henkilötietoja, esimerkiksi henkilötunnusta kokonaisuudessaan.
 

Hakemusten käsittely ja arviointi

Vanamon hallitus käsittelee kaikki määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset. Asianmukaisesti täytetyt, kaikki liitteet sisältävät hakemukset etenevät arviointiin, puutteelliset hylätään. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota hakemuksen selkeään rakenteeseen ja ilmaisuun, taustoituksen laatuun, suunnitelman realistisuuteen ja tutkimuksen kiinnostavuuteen ja merkitykseen.
 
Share
26.1.2023