Ohjeita apurahan saajille

Raportointi

Apurahan saajan tulee laatia lyhyt raportti apurahan käytöstä vuoden kuluessa apurahan saamisesta, ja se tulee lähettää sähköisessä muodossa Vanamon sihteerille Niko Johanssonille niko.johansson@helsinki.fi. Raportista tulee käydä ilmi miten apuraha on käytetty (ostetut tutkimusmateriaalit yms.). Jos apuraha on käytetty elinkustannuksiin, ei niitä tarvitse eritellä. Lisäksi raportista on käytävä ilmi miten tutkimus on edistynyt ja onko hakemuksessa esitetyt tavoitteet saavutettu.

Tiedonanto työstä, johon apuraha on käytetty

Apurahan käytön kohteesta on kirjoitettava 1-2 sivun pituinen tiedonanto tai laajempi artikkeli julkaistavaksi Luonnon Tutkijassa. Siitä tulee ilmetä tutkimuksen aihe, tavoitteet, menetelmät ja tulokset soveltuvin osin. Raporttiin voi liittää mukaan valokuvia, piirroksia ja/tai taulukoita. Tiedonanto julkaistaan verkkojulkaisuna, ja se tulee lähettää sähköisessä muodossa Luonnon Tutkijan päätoimittajalle Pasi Reunaselle, sähköposti luonnontutkija@vanamo.fi. Lähetä teksti word -tiedostona (.doc, .docx tai .rtf).

Yhteystiedot

Lähetettävän tiedonannon mukaan on liitettävä kirjoittajan yhteystiedot: tarkka osoite, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite.

Kirjoituksen yleisilme ja viimeistely

Kirjoituksen tulee olla helppolukuista, hyvää suomea. Sisällön on oltava kiinnostava ja esitystavan yleistajuinen: biologien, biologian opiskelijoiden ja harrastajien, muidenkin kuin alan asiantuntijoiden, pitää ymmärtää se hyvin. Asiaa on hyvä havainnollistaa kuvin. Kirjoituksen on oltava viimeistelty ja kirjoittajan puolesta valmis julkaistavaksi.

Otsikko

Otsikon tulee olla naseva, ja sen pitää kuvata hyvin tutkimuksen sisältöä. Käytä eliölajeista ja ryhmistä ensisijaisesti niiden suomenkielisiä nimiä.

Kuvat ja taulukot

Kuvat pitää lähettää erillisinä julkaisukelpoisina tiedostoina TIFF- tai JPG-muodossa. Selvät viittaukset tekstistä kuviin ja taulukoihin kuuluvat asiaan. Tarvittaessa voi toimituksesta pyytää lisätietoja.

Kirjallisuusviitteet

Luonnon Tutkijan PDF iconkirjotusohjeiden mukaan.

Tieteellinen etiikka

Vanamossa noudatetaan hyvän tutkimuksen ja tieteellisen julkaisun käytännön sääntöjä. Tutkimuseettinen neuvottelukunta on julkaissut aiheeseen liittyvän ohjeen "Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa" 2012.

Esimerkki

PDF iconLorem ipsum (pdf)

Share
15.2.2022