Vanamon apurahat 2017

Suomen Biologian Seuran Vanamon hallitus on myöntänyt tänä vuonna 24 apurahaa, yhteensä 32 670,00 €. Apurahansaajat julkistettiin Vanamon vuosikokouksessa 9. toukokuuta 2017:

Afrin Adiba   1 500,00 €: Globaalin lämpenemisen vaikutukset pohjoisten puulajien (rauduskoivu, mänty, metsäkuusi) kasvuun ja fotosynteesiin
Salla Ahonen   1 500,00 €: Subarktisten järvien lämpötilan ja tuottavuuden nousun vaikutukset siian, ahvenen ja hauen elohopeapitoisuuksiin
Nico Alioravainen   800,00 €: Kalastusvalinnan vaikutus taimenen elinkiertopiirteisiin, käyttätymiseen ja selviytymiseen luonnossa
Jalmar Donner   1 500,00 €: Lämpenevien talvien ja lupiinin vaikutukset Suomen niittykasvillisuuteen
Anette Heikkuri   1 300,00 €: Patogeenien vaikutus puutiaisten kylmänkestävyyteen (Ixodes ricinus ja Ixodes persulcatus)
Paula Humberg   1 500,00 €: Mikromuovien kertyminen ja vaikutukset siianpoikasiin (Coregonus lavaretus) — onko muodolla väliä?
Iida Höyhtyä   1 500,00 €: Invasiivisen jättipalsamin populaatiogeneettinen rakenne ja leviämishistoria Pohjois-Suomessa
Mats Ittonen   1 500,00 €: Formica pressilabris -⁠loviniskamuurahaisen superkoloniaalisuus ja leviämiskäyttäytyminen
Antti Kinnunen   1 500,00 €: Piileväyhteisöjen temporaalinen vakaus Etelä-Suomen pienvirtavesissä
Helena Laasjärvi   1 500,00 €: Luokanopettajien ja biologian aineenopettajien valmiudet ja motivaatio kasvilajintuntemuksen opetuksessa
Stiina Lehmus   1 500,00 €: Lehtopalsamin populaatiorakenne ja leviämishistoria Pohjois-Suomessa
Matti Leponiemi   1 500,00 €: Mehiläisten vastustuskyvyn lisääminen rokotteella deformed wing -⁠virusta vastaan
Janne Markkula   1 200,00 €: Rantavyöhykkeen maankäytön vaikutus jokien eliöyhteisöihin maatalouden kuormittamissa joissa
Nelli Mikkola   1 500,00 €: Mustikan flavonoidien biosynteesin R2R3-MYB-transkriptiotekijöiden geeniperhe
Hennariikka Mäenpää   1 500,00 €: Jatkuvan kasvatuksen tyyppisten poimintahakkuiden vaikutus metsälain tarkoittamien erityisen tärkeiden elinympäristöjen ominaispiirteisiin
Julius Mäkinen   1 500,00 €: Vesikirppulajin (Eubosmina maritima) perinnöllisen monimuotoisuuden merkitys sopeutumisessa rehevöitymiseen
Ilkka Puumala   1 000,00 €: Uhanalaisten kääpälajien sukupuutto—kolonisaatio-dynamiikka
Susanna Rokkanen   1 500,00 €: Luonnonsuojelualueiden vaikutus suomalaisen pesimälinnuston sukupuuttoriskiin
Sami Saarenpää   1 500,00 €: Männyn (Pinus sylvestris) transkriptomin koostaminen ja geeniperheiden vertailu eri solukoissa
Mira Sassi   1 300,00 €: Käen isäntälajin poikastenpuolustuskäyttäytyminen: puolustaako vierasta poikasta?
Erika Takahashi   1 500,00 €: Kalastuksen aiheuttaman valinnan seuraukset: jälkeläisten persoonallisuus- ja kasvuerot ja niiden yhteys kannibalismiin ahvenissa
Marko Takala   1 220,00 €: Pirstoutuneen boreaalisen metsärakenteen vaikutus liito-oravapopulaation selviytymiseen ja migraatioon
Karoliina Takalo   850,00 €: Biologian opiskelijoiden perusteluita opintojen aloittamiselle ja niiden keskeyttämiselle
Laura Tuominen   1 000,00 €: Hirven laidunnuksen vaikutus haavan uudistumiseen suojelualueilla

Share
18.1.2018