Vanamon apurahat 2006

Suomen Biologian Seuran Vanamon hallitus myönsi 46 apurahaa, yhteensä 35 170 €. Hakemuksia saapui 68; haettu summa oli yhteensä 79 308 €. Apurahansaajat julkistettiin kuukausikokouksessa 27. huhtikuuta 2006:

Ala-Honkola, Outi (HY) 800 €: Female perspective of reproduction (New York) (symposiumi).

Albert, Raino-Lars (HY) 800 €: Microhabitats of diatoms in three neighbouring brooks in Finnish Lapland (Venäjä) (symposiumi).

Anttila, Ulla (TY) 1 300 €: UV-säteilyn vaikutus tunturimittareiden populaatiodynamiikkaan (pro gradu).

Eloranta, Antti (JY) 1 200 €: Litoraali- ja pelagiaalivyöhykkeet energianlähteinä tunturijärvien huippupedoille: raudun (Salvelinus alpinus) ravinnonkäytön eroavaisuus talvi-ja kesäaikaan (pro gradu).

Haapasalo, Karita (HY) 1 200 €: Tischeria ekebladella -perhosen metapopulaatiorakenne (pro gradu).

Haatanen, Marja (JoY) 400 €: Siilin pariutumiskäyttäytyminen (pro gradu).

Hakavuori, Elli (JY) 800 €: Talitiaisen (Parus major) varovaisuus uuden väristä ravintoa kohtaan (pro gradu).

Heinäaho, Merja (JoY) 850 €: Effects of different organic farming methods on the concentrations of phenolic compounds in sea buckthorn leaves (symposiumi).

Häkkilä, Matti (JY) 600 €: Viirupöllön (Strix uralensis) vaikutus pesimälajistoon reviirillään (pro gradu).

Hämäläinen, Anni (JY) 1 000 €: Koiraan dominanssin merkitys teerinaaraan parinvalinnassa (pro gradu).

Jetsu, Ulla (HY) 500 €: Muutokset mitokondrion proteomissa happistressin aikana (pro gradu).

Juutinen, Riikka (JY) 800 €: Salpausselän lähteiden sammallajistossa tapahtuneet muutokset 50 vuoden aikana ja metsälain mahdollisuudet turvata lähdesammalten säilyminen (pro gradu).

Jäänheimo, Jenni (HY) 800 €: Challenges to marine ecosystems (Irlanti) (symposiumi).

Kajander, Lauri (HY) 800 €: Uhanalaisten lahopuulla elävien kovakuoriaisten ja kääpien kustannustehokkaiden inventointimenetelmien kehittäminen (pro gradu).

Kakko, Mirva (JY) 500 €: Mäntypistiäisen puolustautumisen tehokkuus lintujen saalistusta vastaan (pro gradu).

Kallio, Tuomas (JoY) 1 000 €: Talousmetsien arvokkaat elinympäristöt ja lahopuuston rakenne: tarkastelussa Pohjois-Karjalan ympäristökohteet (pro gradu).

Kananoja, Tiina (JY) 500 €: Pedon läsnäolon vaikutus lintujen pesimäpaikan valintaan (pro gradu).

Kangas, Katja (OY) 800 €: Matkailun ekologiset pitkäaikaisvaikutukset (väitöskirja).

Kivimäki, Sanna (HY) 570 €: Sarakasvien (Cyperaceae) ja rahkasammalten (Sphagnum) muodostamien kasvustojen hiilidioksiditaseet ennallisetetulla suolla (Saksa) (symposiumi).

Korkonen, Sanna (HY) 500 €: Piilevien kertomaa, subarktisen Saanajärven piileväyhteisön muutokset ilmastonmuutoksen ilmentäjänä (pro gradu).

Kronholm, Ilkka (TY) 800 €: Galerucella sagittariae -lehtikuoriaisen habitaattirotujen sympatrinen erilaistuminen (pro gradu).

Kujala, Heini (HY) 500 €: Assessing the effects of climate chanfe on Finnish breeding birds — how will species distribution shift and what happens in reserves? (pro gradu).

Laakkonen, Hanna (HY) 800 €: Öljypäästöjen vaikutus itäisen Suomenlahden kasviplanktonyhteisöön (pro gradu).

Laine, Sanna (HY) 600 €: Kahden seitikkitaksonin levinneisyys, ekologia ja systematiikka Suomessa (pro gradu).

Luonto-Liiton Hämeen piiri 700 €: Ahomansikkaprojekti: perinnemaiseman hoitohanke — kartoitus ja hoidon suunnittelu.

Luukkonen, Aappo (OY) 1 000 €: Etelänsuosirrin sukusiittoisuus (pro gradu).

Markkanen, Anni (JY) 800 €: Energiapuun korjuun vaikutukset metsän sienilajistoon ja -satoon (pro gradu).

Mäki, Meeri 600 €: Lahopuun merkitys kaupunkiluonnon monimuotoisuudelle (väitöskirja + symposiumi Ranskassa).

Mökkönen, Mikael (JY) 1 000 €: The role of testosterone in female mate choice of the bank vole (Clethrionomys glareolus) (pro gradu).

Niemi, Mari (JoY) 1 000 €: Rantametsien kääpälajisto Pohjois-Karjalassa (pro gradu).

Oksanen, Sari (JY) 800 €: Saimaannorpan (Phoca hispida saimensis) vuorokausiaktiivisuus ja elinympäristökäyttö sekä niihin liittyvät vuodenaikaisvaihtelut (pro gradu).

Orava, Maija (JY) 800 €: Pedon (Tetrahymena thermophila) ja saaliin (Serratia marcensis) evoluutio vaihtelevassa ympäristössä (pro gradu).

Paaso, Ulla (HY) 1 200 €: Yhdyskuntajätevesien aiheuttamat hormonitoiminnan muutokset Porvoonjoen kaloissa (pro gradu).

Paavilainen, Päivi (HY) 700 €: Ihmislähtöisen häiriön vaikutus saimaannorpan (Phoca hispida saimensis) käyttäytymiseen (pro gradu).

Palmgren, Elli (HY) 500 €: Höstutvecklingen hos växter som representerar olika livsformer (pro gradu).

Pentinsaari, Mikko (OY) 500 €: Raidanjalosoukon (Agrilus viridis) lajiryhmän taksonomia geometrisen morfometriikan ja DNA-tuntomerkkien avulla (pro gradu).

Pulkkinen, Pauliina (OY) 500 €: Venturia tremulae -sienen vaikutus hybridihaavan hemoglobiinien ilmenemiseen sekä NO:n tuottoon (pro gradu).

Raatikainen, Kaisa (JY) 500 €: Koiraan lisääntymisstrategian vaikutus immen- ja neidonkorennon risteytymisalttiuteen (pro gradu).

Salminen, Tiina (JY) 800 €: DNA-sekvenssien tunnistaminen sirkadiseen rytmiin ja lisääntymislepokauteen liittyvissä geeneissä D. montana -mahlakärpäslajilla sekä niiden hyödyntäminen mikrosirukoettimen valmistamisessa (pro gradu).

Savolainen, Sari (OY) 500 €: Uudenmaan tuoreiden niittyjen putkilokasvilajiston muutokset 2000—2006 (pro gradu).

Suomen sammalseura 1 000 €: CD-ROM-verkkojulkaisuun.

Suurkuukka, Heli (JY) 1 200 €: Sukkulakotilon (Hydrobia ulvae) vaste häiriöön Itämeren pehmeillä sedimenttipohjilla (pro gradu).

Ukkola, Liisa (OY) 500 €: Metsämännyn (Pinus sylvestris) polyamiiniaineenvaihdunta siemenen itämisen aikana (pro gradu).

Uoti, Linda (HY) 800 €: Koiraan viehättävyyden vaikutus naaraan parinvalintaan ja lisääntymispanostukseen (pro gradu).

Vuohelainen, Anna-Maria (HY) 500 €: Johtavatko lisääntymiskumppania koskevat odotukset laadullisesti samankaltaisten yksilöiden pariutumiseen riikinkukkotorkkujalla (Tauteurndina ocellicauda) (pro gradu).

Vuorinen, Maija-Liisa (JY) 850 €: Metsälain tarkoittamien erityisen tärkeiden elinympäristöjen merkitys metsien kasvilajiston monimuotoisuuden säilymiselle (pro gradu).

Share
18.1.2018